top of page
抽象的線性背景

第10屆

理  事  長 :廖茂己
名譽理事長 :楊錦廷
副理事長 :
黃則成、林金昌、陳志銘  
常務理事 :
李禎祥  莊正平  陳啟鉁  
理        事  :
陳春廷  簡文勇  林世明  張志榮  賴清俊  王承聘  汪明德​  陳和正  李添桔  宋德昌  周盟堯  謝春福  凌雲發  高志榮
監事長 :
陳坤林  
監        事  :
盧正宗  林榮茂  鄭誼証  蔡錦慶  孫逸智  奚臺隆  
秘 書 長 :
抽象的線性背景

100年度會長聯誼會

總     召 :五股分會  林志瀛
副總召 :
板橋分會  林進發   中和分會  李華茂   
龍潭分會  余成溧宜蘭分會  朱正宗   信義
分會  羅昌松
總幹事 :
北投分會  陳明燦
財務長 :
泰山分會  王進和
會     長 :
天母分會  何晴池   永和分會  李萬財   三重分會  林恆毅新莊分會  塗慶利   汐止分會  何國賓   內湖分會  李錦彰鶯歌分會  黃萬枝   社子分會  王智賢   土城分會  陳啟川新店分會  宋乃光   基隆分會  林俊傑   南港分會  闕文峰淡水分會  黃建興   萬華分會  連林煌   八德分會  楊萬得大雅分會  羅明珍   樹林分會  陳建串   八里分會  蘇李信楊梅分會  羅時芳   五股分會  陳淼島   泰山分會  馮國興 
蘆洲分會  陳煥鵬   三芝分會  連文華   深坑分會  林明朗
抽象的線性背景

101年度會長聯誼會

總     召 :泰山分會  王進和
副總召 :
天母分會  何晴池   三重
分會  林恆毅   八德分會  楊萬得樹林分會  陳建串   泰山分會  馮國興   
總幹事 :
信義
分會  朱金禧
財務長 :
萬華分會 
曾文國
文書長 :
蘆洲分會 
陳錦璿
會     長 :
北投分會  陳明燦   永和分會  林炳章   板橋分會 鄭連清中和分會  石有良   新莊分會  李文良   汐止分會  黃國書  內湖分會  潘世武   鶯歌分會  黃萬枝   社子分會  楊受道  土城分會  蕭萬科   新店分會  鄧耀華   基隆分會  廖明星  龍潭分會  邱住安   南港分會  闕文峰   宜蘭分會  梅端華淡水分會  許永枝   大雅分會  羅明珍   八里分會  張正忠楊梅分會  麥淦書   五股分會  洪禮錝   中南分會  林榮凱深坑分會  
王建文   大甲分會  林煥騰   東勢分會  游秀雅林口分會  黃昌正
bottom of page