top of page
抽象的線性背景

第11屆

理  事  長 :黃則成
名譽理事長 :廖茂己
常務理事 :
張志榮  簡文勇  陳明燦  
理        事  :
莊正平  何晴池  謝春福  李華茂  盧正宗  陳啟鉁  宋德昌​  高志榮  洪禮崇  鄭誼証  王智賢  林榮茂  朱正宗  陳和正
監事長 :
陳志銘  
監        事  :
黃國書  羅昌松  黃枝萬  李添桔  鄧耀華  塗慶利  
秘 書 長 :王承聘
抽象的線性背景

102年度會長聯誼會

總     召 :信義分會  朱金禧
副總召 :
板橋分會  連清   內湖分會  潘世武   
淡水分會  許永枝
萬華分會  曾文國
總幹事 :
天母分會  謝正和
財務長 :
林口分會  黃昌正
文書長 :
新莊分會  唐都和
會     長 :
北投分會  林進良   永和分會  劉烈鴻   三重分會  羅霽昇中和分會  廖坤龍   汐止分會  黃新鈐   鶯歌分會  鄧笑旗社子分會  龔振興   土城分會  蕭科耀   新店分會  王錦鴻基隆分會  陳建平   龍潭分會  邱住安   南港分會  何坤騰宜蘭分會  梅端華   樹林分會  張子成   八里分會  張正忠  五股分會  陳淼島   泰山分會  馮國興   
蘆洲分會  廖建興  深坑分會  王建文   大甲分會  林煥騰   東勢分會  游秀雅 
抽象的線性背景

103年度會長聯誼會

總     召 :三重分會  羅霽昇
副總召 :
北投分會  林進良   永和分會  劉烈鴻   南港分會  何坤騰大雅分會  翁忠信   泰山分會 
馮國興   
總幹事 :
汐止分會 
馬幼禎
財務長 :
中和分會 
范裕煌
會     長 :
天母分會  謝正如   板橋分會  柯聰明   新莊分會  蔡吉陽內湖分會  阮秋木   鶯歌分會  鄧笑旗   社子分會  郭榮欽  土城分會  蕭科耀   基隆分會  廖明星   龍潭分會  蕭國順宜蘭分會  林琭騰   淡水分會  蔡維和   信義分會  周榮輝萬華分會  邱偉倫   八德分會  吳享文   樹林分會  黃俊銘八里分會  楊忠州   五股分會  王秋波   中南分會  許永欣
蘆洲分會  陳海浪   深坑分會  王成全   大甲分會  林煥騰  東勢分會  游秀雅   林口分會  黃昌正   三峽分會  謝煌榮新店分會  詹高文琅
bottom of page