top of page
抽象的線性背景

第12屆

理  事  長 :林金昌
名譽理事長 :黃則成
常務理事 :
朱金禧  張熙隆  陳和正  
理        事  :
朱正宗  許永枝  羅霽昇  陳錦璿  黃國書  鄧笑旗  黃昌正​  潘世武  廖坤龍  宋德昌  洪禮錝  鄭連清  何坤騰  鄭誼証
監事長 :
李添吉  
監        事  :
曾文國  楊永睿  林進良  張子成  郭榮欽  黃建興  
秘 書 長 :陳啟鉁
抽象的線性背景

104年度會長聯誼會

總     召 :中和分會  范裕煌
副總召 :
板橋分會  柯聰明   樹林分會  黃俊銘   
龍潭分會  蕭國順
信義分會  周榮輝   內湖分會  阮秋木   
總幹事 :
基隆分會  郭憲哲
財務長 :
蘆洲分會  郭長明
會     長 :
天母分會  林慶榮   北投分會  林邦聖   永和分會  陳永隆三重分會  黃併訓   新莊分會  張樹木   汐止分會  張志煌  鶯歌分會  許錦龍   社子分會  梁清連   土城分會  吳再發新店分會  何德華   南港分會  潘彥銘   宜蘭分會  林琭騰淡水分會  蔡維和   萬華分會  楊俊章   八德分會  李明龍大雅分會  詹明霖   八里分會  李明龍   
五股分會  王秋波  泰山分會  許鈞詠   中南分會  張志榮   深坑分會  吳明宗  大甲分會  林煥騰   東勢分會  游秀雅   林口分會  潘新章  三峽分會  劉建均             
抽象的線性背景

105年度會長聯誼會

總     召 :三峽分會  劉建均
副總召 :
永和分會  陳永隆   深坑分會  吳明宗   天母分會  林慶榮萬華分會  楊俊章   土城分會  吳再發   三重
分會  黃併訓東勢分會  游秀雅
總幹事 :
淡水分會 
何如山
財務長 :
樹林分會  林     寬
會     長 :
北投分會  傅宏仁   板橋分會  洪文智   中和分會  張傳基新莊分會  陳文豹   汐止分會  李其昌   內湖分會  賴炎煌鶯歌分會  許錦龍   社子分會  楊澤藩   新店分會  何德華  基隆分會  郭憲哲   龍潭分會  袁安明   南港分會  潘彥銘  宜蘭分會  林琭騰   信義分會  潘坤生   八德分會  羅字嘉大雅分會  詹明霖   八里分會  陳朝宗   
五股分會  王秋波  泰山分會  許鈞詠   中南分會  張志榮   蘆洲分會  李瑞城大甲分會  郭振家   林口分會  潘新章   蘆竹分會  王勅勳
bottom of page