top of page
抽象的線性背景

第13屆

理  事  長 :王承聘
名譽理事長 :林金昌
常務理事 :
陳明燦  許永枝  陳錦璿  
理        事  :
王錦鴻  黃俊銘  羅明珍  羅霽昇  何坤騰  周榮輝  黃昌正  賴清俊​  柯聰明  洪禮錝  鄧笑旗  蔡吉陽  許鈞詠  袁安明
監事長 :
曾文國 
監        事  :
林進良  楊永睿  張子成  張樹木  鄧耀華  龔振興  
秘 書 長 :馬幼禎
抽象的線性背景

106年度會長聯誼會

總     召 :淡水分會  何如山
副總召 :
內湖分會  賴炎煌   板橋分會  洪文智   
信義分會  潘坤生
八里分會  陳朝宗   宜蘭分會  林琭騰   
總幹事 :
萬華分會  李萬和
財務長 :
泰山分會  孫宇賢
會     長 :
天母分會  何晴池   北投分會  陳培甲   永和分會  邱金星  三重分會  鄭永昌   中和分會  曹生吉   新莊分會  周文貴  汐止分會  賴偉克   鶯歌分會  許國書   社子分會  郭江源  土城分會  蒲進傳   新店分會  陳義清   基隆分會  劉君敏龍潭分會  邱松濱   南港分會  王富彥   八德分會  林富全大雅分會  陳得利   
樹林分會  宋兆祥   五股分會  王秋波  中南分會  王浡承   蘆洲分會  柯麟壽   深坑分會  王建文大甲分會  郭振家   東勢分會  曾增永   林口分會  陳再生三峽分會  陳世沐             
抽象的線性背景

107年度會長聯誼會

總     召 :萬華分會  李萬和
副總召 :
天母分會  何晴池   三重會  鄭永昌   北投分會  陳培甲泰山分會  孫宇賢   大雅分會  陳得利   深坑
分會  王建文
總幹事 :
內湖分會  連德盛
財務長 :
淡水分會  潘淋傑
會     長 :
永和分會  黃聰壽   板橋分會  鄭啟信   中和分會  邱戎慈新莊分會  黃瑞鴻   汐止分會  張明福   鶯歌分會  許國書  社子分會  楊受道   土城分會  蒲進傳   新店分會  何文華  基隆分會  劉君敏   龍潭分會  邱松濱   南港分會  王富彥
宜蘭分會  徐鴻文   信義分會  余禮海   樹林分會  陳金蓮  八德分會  林富全   八里分會  周秀明   
五股分會  馮德吉  大甲分會  張家榮   東勢分會  郭雨村   林口分會  陳再生三峽分會  陳世沐   蘆竹分會  林順義   頭城分會  鄭境輝  
bottom of page