top of page
抽象的線性背景

第14屆

理  事  長 :黃昌正(代理理事長)
名譽理事長 :王承聘
常務理事 :
陳明燦  簡文勇  潘世武  陳錦璿  許永枝  林石青  
理        事  :
孫宇賢  陳義清  許國書  袁安明  邱金星  朱金禧  黃俊銘  曾文國​  蔡吉陽 
龔振興  何坤騰  郭憲哲 
監  事  長 :
黃國書  
監        事  :
楊永睿  宋德昌  賴炎煌  鄧耀華  李萬和  林敏政  
秘 書 長 :李添桔
抽象的線性背景

108年度會長聯誼會

總     召 :板橋分會  鄭啟信
副總召 :
內湖分會  連德盛   
北投分會  陳培甲   永和分會  黃聰壽
總幹事 :
基隆分會  林欽雄
會     長 :
天母分會  林正德   三重分會  林兆仁   中和分會  潘敏毅  新莊分會  張自孝   汐止分會  邱志偉   鶯歌分會  葉信輝  社子分會  廖俊福   土城分會  郭安武   新店分會  安一生  龍潭分會  曾冠中   宜蘭分會  徐鴻文   淡水分會  潘琳傑  萬華分會  李正雄   八德分會  陳慶豐   樹林分會  張水河  八里分會  周秀明   五股分會  馮德吉   泰山分會  胡灴烄  蘆洲分會  尤讚雄   深坑分會  王成全   大甲分會  王成全  東勢分會  郭雨村   林口分會  蔡孟宏   
蘆竹分會  吳明達                 
抽象的線性背景

109年度會長聯誼會

總     召 :新莊分會  張自孝
副總召 :
三重分會  林兆仁   蘆洲分會  尤讚雄   
萬華分會  李正雄 八德分會  陳慶豐   龍潭分會  曾冠中   
總幹事 :
信義分會  蘇家杰
財     務 :
板橋分會  江武成
會     長 :
天母分會  正德   北投分會  王鈞宏   永和分會  紀戊霖中和分會  潘敏毅   汐止分會  王秀峰   內湖分會  邱豐聿鶯歌分會  葉信輝   社子分會  廖俊福   土城分會  郭安武新店分會  安一生   基隆分會  林欽雄   南港分會  莊清湧宜蘭分會  陳德麟   淡水分會  蔡維和   
大雅分會  許菀庭樹林分會  薛義緒   八里分會  曾志國   五股分會  鐘耀通泰山分會  胡灴烄   深坑分會  陳光仁   大甲分會  蔡嘉緒東勢分會  劉忠和   林口分會  蔡孟宏   蘆竹分會  陳慶燦桃園分會  陳昆彬   龜山分會  鄧琪發   
bottom of page