top of page
抽象的線性背景

第16屆

理  事  長 :林石青
名譽理事長 :簡文勇
副理事長 :
陳志銘  馬幼禎
常務理事 :
張水河  孫宇賢  鄭昌明  鄭啟信  
理        事  :
陳昆彬  汪明德  陳慶豐  蘇炯標  林兆仁  葉信輝  尤讚雄  陳慶豐  劉君敏​  曾文國  王富彥  范裕煌  洪禮錝  蔡吉陽  黃聰壽
監  事  長 :
楊永睿  
監        事  :
林榮茂  何晴池  林欽雄  邱豐聿  李傳永  安一生  
秘 書 長 :蘇家杰
抽象的線性背景

112年度會長聯誼會

總     召 :信義分會  蘇家杰
副總召 :
基隆分會  林欽雄   內湖分會  邱豐聿   
板橋分會  江武成  永和分會  紀戊霖   桃園分會  陳昆彬   
總幹事 :
南港分會  蔡林秉鋒
會     長 :
天母分會  李禎祥   北投分會  王鈞宏   三重分會  劉建榮中和分會  倉中仁   新莊分會  莊國聖   汐止分會 李傳永鶯歌分會  張建明   社子分會  詹焚燃   土城分會  張昭隆新店分會  黃明章   龍潭分會  黃聖然   宜蘭分會  陳德麟淡水分會  陳世銘   
萬華分會  楊啟昌   八德分會  何振榮樹林分會  陳仁雄   八里分會  曾志國   五股分會  鐘耀通泰山分會  李國儒   蘆洲分會  林瑋城   深坑分會  陳光仁大甲分會  蔡嘉緒   東勢分會  劉忠和   林口分會  譚振凱龜山分會  鄧琪發   竹東分會  羅賜欽                 
抽象的線性背景

113年度會長聯誼會

總     召 :中和分會  倉中仁
副總召 :
竹東分會  羅賜欽   深坑會  陳光仁   林口分會  譚振凱  八德分會  何振榮   汐止分會  蘇炯標
總幹事 :
內湖分會  王福祿
會     長 :
天母分會  李禎祥   北投分會  宋柏毅   永和分會  陳忠誠三重分會  劉建榮   板橋分會  許汝明   新莊分會  莊國聖  鶯歌分會  張建明   社子分會  詹焚燃   土城分會  張昭隆新店分會  黃明章   基隆分會  林欽雄   龍潭分會  黃聖然 
宜蘭分會  陳德麟   淡水分會  
蕭祥壽   信義分會  潘致宏
萬華分會  范楊鑫   樹林分會  彭勝堂   
八里分會  曾志國  五股分會  王秋波   泰山分會  李國儒   蘆洲分會  陳火全  大甲分會  李靝文   東勢分會  劉忠和   桃園分會  陳昆彬龜山分會  戴溪南   南港分會  蔡林秉鋒
bottom of page