top of page
抽象的線性背景

第9屆

理  事  長 :楊錦廷
名譽理事長 :蔡適陽
常務理事 :
黃則成  凌雲發  林金昌  
理        事  :
周盟堯  李聰華  宋德昌  林良修  陳坤林  謝春福  王炎銘  林進煌  吳宗祐 陳志銘  盧正宗  林敏政  涂正民  陳銘宗  陳啟鉁  林志瀛
監事長 :
黃練慶 
監        事  :
莊正平  李清鴻  羅明珍  奚臺隆  賴清俊  陳泰義
秘 書 長 :
抽象的線性背景

98年度會長聯誼會

天母分會  林禎祥   北投分會  顏聰明   三重分會  林勝用板橋分會  林世明   新莊分會  林榮茂   汐止分會  鄭誼証  內湖分會  郭義和   社子分會  高志榮   土城分會  林彥榮新店分會  張貴泉   基隆分會  吳日昇   宜蘭分會  李添桔松山分會  鄭煒煌   萬華分會  陳和正   八德分會  李國鋒  大雅分會  張熙隆   大安分會  趙子賢   五股分會  譚建城  泰山分會  簡文勇   中南分會  張志榮   蘆洲分會  陳春廷  鶯歌分會  卓敏宗   八里分會  周秀明   斗六分會  劉榮輝  中和分會  孫逸智   樹林分會  陳慶融   南港分會  闕文峰  楊梅分會  謝玉金   永和分會  高文勝   信義分會  周凡雄三芝分會  袁公瑾   龍潭分會  鍾吉洪   淡水分會  李世逸
抽象的線性背景

99年度會長聯誼會

天母分會  王錦樹   北投分會  高順昌   永和分會  簡長煌三重分會  林勝用   板橋分會  林進發   中和分會  李華茂
莊分會  賴金助   汐止分會  藍文賢   內湖分會  郭義和 
鶯歌分會  卓敏宗   社子分會  蔡錦慶
   土城分會  許明田新店分會  宋乃光   基隆分會  李榮宗   龍潭分會  余成溧南港分會  陳明發   宜蘭分會  朱正宗   松山分會  鄭煒煌  淡水分會  陳     震   義分會  羅昌松   萬華分會  陳和正  八德分會  李國鋒   大雅分會  張熙隆   大安分會  趙子賢  斗六分會  劉榮輝   樹林分會  劉志賢   八里分會  汪明德  五股分會  林志瀛   泰山分會  簡文勇   楊梅分會  張     學  中南分會  張志榮   蘆洲分會  陳春廷   三芝分會  袁公瑾  
bottom of page